Algemene voorwaarden van budget blinds

Artikel 1: Algemene Voorwaarden en Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

"Budgetjaloezieën.nl": Budget Blinds.

en

"Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Budgetjaloezieën.nl.

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Budgetjaloezieën.nl, alsmede op de tussen Budgetjaloezieën.nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen bij Budgetjaloezieën.nl. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Budgetjaloezieën.nl aan Opdrachtgever.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Budgetjaloezieën.nl en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Budgetjaloezieën.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. van de juistheden waarvan Budgetjaloezieën.nl mag uitgaan. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door Budgetjaloezieën.nl gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Alhoewel Budgetjaloezieën.nl de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Budgetjaloezieën.nl en de Opdrachtgever kan (gaan) duiden kan de Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging door Budgetjaloezieën.nl aan Opdrachtgever dat de opdracht c.q. bestelling aanvaardt, dan wel bij gebreke daarvan, doordat Budgetjaloezieën.nl uitvoering geeft aan de gegeven opdracht c.q. bestelling. Budgetjaloezieën.nl is gerechtigd zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst gelden niet tenzij ze door Budgetjaloezieën.nl schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Alle uit de wijzigingen voor Budgetjaloezieën.nl voortvloeiende kosten zullen tegen de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever worden doorberekend.

2.6 Budgetjaloezieën.nl is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een volledige betaling dan wel bankgarantie aan de Opdrachtgever te vragen.

2.7 Bij gebreke van schriftelijke bevestiging wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief B.T.W.

3.2 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, douanetarieven e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Budgetjaloezieën.nl gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor Budgetjaloezieën.nl al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Budgetjaloezieën.nl zal de Opdrachtgever van genoemde wijzigingen schriftelijk in kennis stellen voorafgaand aan het in productie nemen van de te leveren goederen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Budgetjaloezieën.nl van de prijsverhoging.

3.3 Indien ter bewerking aangeboden zaken qua samenstelling niet in overeenstemming zijn met datgene wat Budgetjaloezieën.nl ten tijde van de overeenkomst bekend is/was, is Budgetjaloezieën.nl gerechtigd het daaruit voortvloeiende meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Budgetjaloezieën.nl heeft het recht de productie of levering van de door Opdrachtgever bestelde goederen niet eerder te laten aanvangen dan het moment waarop de door Budgetjaloezieën.nl aan Opdrachtgever toegezonden facturen zijn voldaan.

4.2 Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn is voldaan en de goederen reeds zijn geleverd dan wel op maat besteld of geproduceerd en derhalve niet te retourneren aan leverancier, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke, en is hij vanaf de factuurdatum aan Budgetjaloezieën.nl een rente verschuldigd op jaarbasis van 2% boven de op dat moment geldende wettelijke rente per (gedeelte van een) maand over het totale openstaande bedrag. Budgetjaloezieën.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Euro 5,-- en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.3 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Budgetjaloezieën.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Wanneer Budgetjaloezieën.nl een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van Opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde renten aan Budgetjaloezieën.nl verschuldigd, met een absoluut minimum van € 500,- exclusief. B.T.W.

4.5 Budgetjaloezieën.nl is na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van Opdrachtgever zekerheid te bedingen. Indien en zolang Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Budgetjaloezieën.nl gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.

4.6 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zijn alle vorderingen van Budgetjaloezieën.nl op Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

4.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van het geen omtrent betaling is overeengekomen, is Budgetjaloezieën.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Budgetjaloezieën.nl te weigeren.

 

Artikel 5: Levering en Leveringstermijn

5.1 Onder levertijd wordt in deze verstaan, de vermoedelijke termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een overschrijding van maximaal 2 weken wordt als redelijk beschouwd. In geval van meerwerk wordt de levertijd als volgt verlengd: Op de datum van wijziging wordt de levertermijn verlengd met de vermoedelijke levertijd voor het desbetreffende product.

5.2 Indien de leveringstermijn met meer dan het maximum van 2 weken wordt overschreden, is Opdrachtgever gerechtigd enkel ontbinding van de overeenkomst te vorderen, en niet ook schadevergoeding, zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht, behoudens indien zich een situatie als in artikel 10 bedoeld.

5.3 Op de Opdrachtgever rust een afnameplicht.

5.4 Budgetjaloezieën.nl behoudt zich het recht voor bestellingen in deelzendingen te leveren zolang de volledige bestelling uiteindelijk kan worden geleverd.

5.5 De vrachtkosten worden bepaald door de regio waarin wordt geleverd en het gewicht van de bestelling.

5.6 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.7 De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en zaken in het bezit van Budgetjaloezieën.nl zijn, en een overeengekomen vooruitbetaling is verricht.

 

Artikel 6: Transport en risico-overgang

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Budgetjaloezieën.nl. Budgetjaloezieën.nl draagt hiervoor de aansprakelijkheid.

6.2 Risico-overgang; Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden wordt gebracht.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

7.1 Alle door Budgetjaloezieën.nl aan Opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Budgetjaloezieën.nl totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Budgetjaloezieën.nl ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Budgetjaloezieën.nl verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Budgetjaloezieën.nl jegens Opdrachtgever wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Budgetjaloezieën.nl, heeft voldaan.

7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van Budgetjaloezieën.nl te onttrekken.

7.3 Bij niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen is Budgetjaloezieën.nl gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins - nog - het eigendom van Budgetjaloezieën.nl zijn, terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden om Budgetjaloezieën.nl de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als het eigendom van Budgetjaloezieën.nl te identificeren, en verleent Budgetjaloezieën.nl reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen.

 

Artikel 8: Garantie

8.1 Ten aanzien van de op door Budgetjaloezieën.nl verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Budgetjaloezieën.nl de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat Opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

8.2 Ten aanzien van de te leveren producten is Budgetjaloezieën.nl een tolerantie toegestaan van +/- 10 mm. De lengte/hoogte zal nooit meer dan 5mm korter zijn, maar kan wel tot 40mm langer geleverd worden.

8.3 De garantie geldt in het geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen, incompleetheid en enkel ingeval dit gebrek aantoonbaar aan Budgetjaloezieën.nl te wijten is.

8.4 Betreffende vervaardigde en handelszaken: 
Op de door Budgetjaloezieën.nl geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Budgetjaloezieën.nl de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aan Opdrachtgever de door haar betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken.

8.4.1 Ten aanzien van door Budgetjaloezieën.nl van derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover onze Opdrachtgever de garantiebepalingen van onze leveranciers.

8.4.2 Opdrachtgever kan geen ander recht aan onze garantie ontlenen dan hierboven vermeld.

8.4.3 De garantie is van kracht gedurende twee jaar na aflevering c.q. gedurende de periode van de leveranciers garantie bepaling.

8.4.4 De garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die volgens de technische maatstaven normaal geacht moeten worden.

8.5 De garantie geldt niet gedurende de periode dat Opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen jegens Budgetjaloezieën.nl in gebreke blijft. Nadien herleeft de garantie, doch niet met terugwerkende kracht en zonder dat daardoor de garantietermijn wordt verlengd.

8.6 De garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens keuringsmethoden die niet van tevoren zijn overeengekomen.

8.7 Het beweerdelijk niet-nakomen van onze garantieverplichtingen ontheft Opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voor hem uit deze of enig andere met Budgetjaloezieën.nl gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

8.8 Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend:

• meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade.

 

Artikel 9: Inspectie/Klachten/Aansprakelijkheid/Reclamaties

9.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Budgetjaloezieën.nl geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Budgetjaloezieën.nl schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden mede gedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Budgetjaloezieën.nl kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Budgetjaloezieën.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Bij eventuele geschillen kan de consumentenbond als onpartijdige intermediair worden geraadpleegd.

Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
Tel 070-4454545
klantenservice@consumentenbond.nl

9.2 Bij Budgetjaloezieën.nl draait alles om tevreden klanten. Mocht u toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. U kunt uw klacht richten aan info@budgetjaloezieen.nl of een klacht melden via ons online contactformulier waarna u binnen 5 werkdagen uitsluitsel over uw klacht krijgt. Een klacht melden kan ook schriftelijk:

Budget Blinds
T.a.v. Klantenservice

Postbus 1062  8300BB Emmeloord

Nederland

Ook dan krijgt u uitsluitsel over uw klacht binnen 5 werkdagen.

9.3 Het reclamatierecht en onze garantieverplichting vervalt zodra de zaken verdere bewerking, (de)montage of inbouw hebben ondergaan, danwel ondeugdelijk zijn opgeslagen.

9.4 Reclamaties betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Budgetjaloezieën.nl ingediend te zijn, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling zullen worden genomen.

9.5 Het indienen van reclamaties geeft Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der zaken en/of bewerkte zaken te weigeren danwel op te schorten.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheden waardoor de nakoming van de verbintenissen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd wordt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij Budgetjaloezieën.nl zelf c.q. de toeleveranciers van Jaloezieën.nl, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens Opdrachtgever redelijkerwijs niet - tijdig - kunnen nakomen.

10.2 In geval van overmacht zijn zowel Budgetjaloezieën.nl als Opdrachtgever gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderde oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

10.3 Indien Budgetjaloezieën.nl bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Budgetjaloezieën.nl ongeacht de ontbinding of opschorting gerechtigd de gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken te factureren, en dient Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

 

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Ontbinding van de overeenkomst volgt indien:

11.1.1 Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Budgetjaloezieën.nl niet, niet tijdig of niet juist nakomt.

11.1.2 Opdrachtgever failliet verklaart wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling verkeert.

11.1.3 Beslag wordt gelegd op (een deel) van zijn eigendommen.

11.1.4 Opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.

11.1.5 Opdrachtgever ontboden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.

11.2 Budgetjaloezieën.nl is niet verplicht reeds geleverde goederen terug te nemen. Het gaat immers om maatwerk en is derhalve niet meer aan derden te verkopen noch aan de fabrikant te retourneren. Indien we dat wel doen zullen we bij terugname van de geleverde zaken, de reeds door Opdrachtgever betaalde koopprijs naar evenredigheid van het aantal en de staat van de terug te leveren zaken terugbetalen. Het terug te betalen bedrag zal nimmer meer bedragen dan de prijs die door Budgetjaloezieën.nl op de dag van terug levering aan Opdrachtgever zou worden berekend. Indien incourante zaken, zulks te onzer beoordeling, worden teruggenomen, zal nooit meer dan de schrootwaarde worden vergoed.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van Budgetjaloezieën.nl en behoudens tot hetgeen waartoe Budgetjaloezieën.nl op grond van garanties gehouden mocht zijn, is Budgetjaloezieën.nl niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van Budgetjaloezieën.nl en door Budgetjaloezieën.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.

12.2 De aansprakelijkheid van Budgetjaloezieën.nl is te allen tijde beperkt tot het door Budgetjaloezieën.nl met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

 

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Bij bestelling geeft de Opdrachtgever toestemming voor volgend gebruik van zijn gegevens:

13.1.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.

13.1.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Budgetjaloezieën.nl en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Budgetjaloezieën.nl of gerelateerde diensten van anderen die in de interesse van de Opdrachtgever liggen, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.1.3 Budgetjaloezieën.nl zal bij alle communicatie de mogelijkheid aanbieden uit het mailbestand te worden verwijderd.

13.1.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Budgetjaloezieën.nl over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Budgetjaloezieën.nl. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 14: Diversen

14.1 Indien Opdrachtgever aan Budgetjaloezieën.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Budgetjaloezieën.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever Budgetjaloezieën.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2 Indien door Budgetjaloezieën.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Budgetjaloezieën.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Budgetjaloezieën.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling (aanvulling)

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement 's-Hertogenbosch.

Budget blinds

8300 BB Emmeloord

Nederland

Tel: +31 (0) 6-21413328

E-mail: info@budgetjaloezieen.nl

KvK nr: 58514236  (ingeschreven bij KvK )
BTW nr: NL185966056b01

 

Artikel 16: Bescherming privacy

Budgetjaloezieën.nl respecteert uw privacy. Wanneer u gegevens aan Budgetjaloezieën.nl ter beschikking stelt, dan worden deze nimmer doorgegeven aan derden, al dan niet tegen betaling. In ieder geval heeft Budgetjaloezieën.nl het recht een printuitdraai van uw originele bestelling in een dossier te bewaren.

 

Artikel 17: Informatie

U heeft het recht om bij Budgetjaloezieën.nl op te vragen welke gegevens Budgetjaloezieën.nl van u geregistreerd heeft. Indien u dit wilt weten, dient u schriftelijk hiertoe een verzoek in te dienen. Sluit hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. Wij sturen u dan een overzicht van de bij Budgetjaloezieën.nl geregistreerde informatie; de door u opgestuurde kopie van uw legitimatiebewijs sturen wij bij deze informatie retour.

 

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan per e-mail contact op met Budgetjaloezieën.nl via info@Budgetjaloezieën.nl of gebruik het online contact formulier

 

Aanvulling per 25-02-2016

 

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@budgetjaloezieen.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.